Emniyet Teşkilatı Sendikası

Emniyet Teşkilatı Sendikası
GÜÇLÜ SENDİKA, GÜÇLÜ TEŞKİLAT
Emniyet Teşkilatı Sendikası
Yalnız Degilsin, Biz Varız !

AÇIKLAMA: Emniyet teşkilatı sendikamızın üyesi olan Sivil memur personelimizin ve Emniyet Hizmetleri sınıfından Psikiyatrik rahatsızlık nedeni ile Genel idari hizmetler sınıfına aktarılan personelin faydalanması ve uygulamada yaşanan hak kayıplarının ve mağduriyetlerinin bilinmesi için kaleme alınmıştır. Faydalı olması dileğiyle.

EMNİYET PERSONELİNİN PSİKOLOJİSİNİ ETKİLİYEN NEDENLER
Emniyet bünyesinde kolluk personeli olarak görev yapan memurların psikolojisini etkileyen hususlar şunlardır;

1.Düzensiz ve sistemsiz çalışma yöntemi

2.Yoğun stres ve kaygı oluşturan görevlerin ifa edilmesi

3.Düzensiz çalışmanın aile ve sosyal hayata etkisi ve asosyalliğe neden olması

4. Çatışma ve saldırı sonucu yaşanılan travmalar

5.Kolay bir şekilde acılan keyfi soruşturmalar

6.Kurum tarafından verilen ağır ve maddi kaybı yüksek olan idari cezalar

7. İdari cezaların sonucu yaşanılan stres ve maddi kayıplar

8. Personelin uzmanlaşma ve branşlaşmanın olmaması

9. Personelin sürekli mobbing ve baskıya maruz kalması

10. Haklarının savunulması durumunda sürgün veya keyfi cezalar ile terbiye edilmeye çalışması

11. Mevzuat maddelerinin amir inisiyatifi ve amir kanaati şeklinde olması nedeni ile oluşan keyfi işleyiş ve kararlar

12. Aynı durumda ki idari tahkikatlarda amir ve memur arasında adalet terazisinin sağlanamaması ve adil karar verilememesi neticesinde yaşanan mağduriyetler

13. Yukarda arz ettiğim maddelerin sonucunda personeller psikolojik olarak rahatsızlanmakta aile ve sosyal ilişkileri etkilenmesi söz konusu olup, psikolojik tedaviye ihtiyaç duyulmaktadır.

KURUMUN PSİKOLOJİK TEDAVİYE YAKLAŞIMI VE TEDAVİ SÜRECİNİN TEMİNİ

Kurum bünyesinde etkin ve yeterli bir psikolojik danışma sisteminin olmaması ve sorunlarının kaynağının tespit ve düzeltilmesi yerine, tedaviye ihtiyaç duyan personelin tehlikeli ve zapt edilmesi gerektiği görüşü hâkim olup, personelin silahının ivedilikle alınması ve personelin silahsızlaştırılması yöntemlerden bir kaçıdır. Aşağıda arz edeceğim hususlar kurum tarafından psikolojik tedaviye yaklaşımı ve yaşanmış konuların maddeleri şeklinde olacaktır.

1. Personel psikolojik tedavi görmekten korkmakta ve kurum tarafından psikolojik personelin silahının alınması cihetine gidilmektedir.

2. Bu süreçte olan personel idari olarak pasife alınmakta ve yeterli desteği alamamakta ve sadece evrak üzeri sevk edilme, kontrol muayenesi gibi rutin evrak işleri önceliğe alınmaktadır.

3. İdare tarafından psikolojik tedavi gören personel işe yaramaz ve tehlikelidir, kanaati vardır

4. İlgili sağlık yönetmeliğine bakıldığında psikolojik tedavi gören personelin d dilimi alması halinde tamamen mesleğine dönmesinin önü kapatılmaktadır.( emniyet teşkilatı sağlık şartları yöneltmelinin 14 maddesinin 2 ve 3 üncü bentlerinde açıkça belirtilmiştir)

PERSONELİN HASTAHANEYE SEVK HUSUSU

Bilinmelidir ki sağlık gibi hastalıkta insanı bir durumdur, nasıl ki bedenin hastalıklar normal ve tedavi edilmesi gerekmektedir. Aklı ve psikolojik rahatsızlıklarında tedavisi gerekmekte ayrıca tedavi olmak en insanı bir durumdur, kolluk birimi olunduğu ve kurumsal işleyişlerin topluma ve kanunlara tam olarak açık olmadığından rutin olarak uygulanan fakat stresli sevk işleyişleri şu şekildedir;

1.Emniyet sağlık şatları yönetmeliği 16 maddesinde Sağlık Komisyonu, birim amiri veya kurum personelinin kendi talebi ile sevk edilmesi söz konusudur.

-Personelin psikolojik olarak kötü veya tehlikeli olması halinde birim amiri tarafından silahı muhafaza altına alınarak direk sevk edilmesi veya kurum psikoloğuna yönlendirilmesi sureti üzerinden hastaneye sevk edilmesi söz konusudur

Personelin özel veya kamu hastanelerinde tedaviye başlaması ve bu tedavinin kurum tarafından öğrenilmesi durumunda personel sevk edilmekte, personelden son durum ve dilim raporu istenilmektedir.

Özel hastaanelerin psikiyatri kliniklerinde tedavi olan personelin doktor tarafından kuruma bildirilmesi halinde silahı alınmakta ayrıca son durum ve dilim bildirir raporu için sevki söz konusu olmaktadır.

Personelin 1 gün bile psikiyatri servisinden tanıcı ağır olmasa da istirahat raporu alması halinde personelden son durum ve dilim bildirir raporu istenilmektedir.

TEDAVİ SÜRECİNİN BAŞLAMASI

Kurum tarafından hastaneye sevki gerçekleştirilen personel hastalığının ağırlık durumu veya risk durumuna bakılmadan resmi veya sivil mesai arkadaşları ile mahkûm benzeri bir şekilde sevki söz konusudur, bu husus personelin moral motivasyonunu tedavi başlamadan bitirmektedir. Öncelikle aşağıda arz edeceğim şekilde tedavi süreci yaşanmaktadır.

1.Kurum tarafından sevk edilen personel Hastane sevk evrakı ve amir görüş raporu ile hastaneye götürüldüğünde; ilgili branş doktoru ile görüştürmektedir.

2. Doktor amir gözlem formunu esas alıp, hastalığı bulunan personelin şikâyetlerini dinlemektedir. Bu şikâyetler ve amir gözlem formu doğrultusunda illerin işleyiş ve yoğunluklarına bağlı olarak sağlık kuruluna sevk edilmektedir.

3.Sağlık Kurulu 3 hekimden oluşup ön görüşme ve gizli amir gözlem formunu değerlendirmektedir

4. Hasta değerlendirilmesi sonucu hastaya bilgi paylaşılmadan raporu 1 veya 2 hafta içinde kurumuna kargo veya sistem üzerinden gönderilmektedir. Kişisel evrak olan raporun içeriği personel ile paylaşılmamakta ve personelin itiraz etmesi engellenmektedir.

5.Tedavi süreci başlayan personel genel olarak 6 ay ayda bir kontrol veya 1 yıl ayda bir kontrol şeklinde hastaneye çağrılmakta ayrıca psikiyatri doktorları tarafından ayda bir kontrolde de amir gözlem formu istenildiği olmaktadır.

6.Tedavi süreci bitiminde amir gözlem formu hasta personelin sağlık kurulu tarafından silah taşıyamaması söz konusu ise d dilimi raporu verilmektedir. Şimdi d dilimi alındıktan sonraki süreci arz etmek istiyorum..

PSİKİYATRİDE D DİLİMİ SAĞLIK KURULU RAPORU SONRASI İŞLEYİŞ

Personelin sağlık kurulunda d dilim raporu almasından sonra kurumumuza iletilen sağlık kurulu raporu personel ile paylaşılmadan idari büro kanalı ile personel şube oradan personel dairesi başkanlığı ve sağlık dairesi sağlık komisyonu gitmektedir. Sağlık komisyonundan psikiyatri d dilimi raporları itiraz edilmeden hemen usul ve fen yönden doğru kabul edilmekte ve 5510 sayılı SGK Kanunu’nun; 25,28, 47,94, 95 inci maddeleri ve16.05,2006 tarih ve 5502 sayılı sosyal güvenlik kurum kanununa dayanak olarak çıkarılan 3.08.2003 tarihli ve 28727 sayılı MALULİLYET TESPİTİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNİN 1O.maddesinin 4 bendinin c fıkrasından İç işleri bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinden çalışan için 04.08.2003 tarihli ve 25189 sayılı resmi gazetede yayınlanan Emniyet Sağlık Şartları yönetmeliğinin esas alınacağı belirtilmiştir.

D dilimi sağlık raporu sağlık daire sağlık komisyonundan usul ve fen yönünden incelendikten sonra sağlık şartları yönetmeliğinin d diliminin emniyet hizmetleri sınıfından malul sayılabilmesi için SGK’nın kamu emeklileri genel müdürü yüksek sağlık kuruluna gönde evrakları gönderilmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Maluliyet ve Sağlık Kurulları Dairesi Başkanlığı, kurum sağlık kurulu tarafından verilen maluliyet tespit kararının

a) 5510 sayılı kanunun 25. Maddesinin 1.inci fıkrası uyarınca malul olduğuna

b) Emniyet hizmetleri sınıfında görev yapamayacağına

c) Genel idari Hizmetleri sınıfında görev yapabileceğine

d) Başkasının yardım ve desteğine muhtaç olacak derecede malul olmadığına

e) Kontrol muayenesi gerekmediğine karar verilmiştir.

Yukarıda arz ettiğim şekilde verilen SGK maluliyet kararı emniyet genel müdürlüğü personel dairesi başkanlığına gönderilmekte akabinde personelin çalıştığı il personel şube müdürlüğü kanalı ile personele tebliğ edilip 1 hafta içinde gih tercihi yapması veya adi malulen emekli tercihini istenilmektedir.

Genel idari hizmetler sınıfı tercihi yapıldıktan sonra ilgili tercih dilekçesi doğrultusunda sgk genel idari hizmetleri tercih edildiği bildirilmekte.

Emniyet genel müdürlüğü personel dairesi başkanlığı emniyet hizmetleri sınıfından genel idari hizmetleri sınıfına sağlık nedeni ile aktarılma işlemlerini yapmaktadır.

GENEL İDARİ HİZMETLERE AKTARMA VE GÖREVLENDİRİLME ŞEKLİ

Psikolojik rahatsızlıklar nedeni ile Emniyet hizmetleri sınıfından genel idari hizmetler sınıfına aktarılan personelin görev tanımı şöyledir:

Kurum bünyesinde evrak oluşturmak, takibi, dağıtımı ve yanıtlaması vb. büro iş ve işlemlerini yapmaktır. Fakat kurum bünyesinde adli ve idari birimlerin mevcut olması ve kolluk birimi olunması nedeni ile polis memurlarının ifa etmesi gereken yazışma ve adli evrakların oluşturulması vb. işler GİH kısaltması olan büro memuru personele yaptırılmakta ve oluşacak adli ve idari soruşturmalarda sorun yaşanması söz konusudur.

PSİKİYATRİK RAHATSIZLIKLARDA YILDA BİR KONTROL HUSUSU

İlgili rahatsızlıklar nedeni ile hizmet sınıfı değişen personelden her yıl son durum ve durum bildiril raporu istenilmesi; Devlet memurları kanunu, Emniyet teşkilatı kanunu ve Emniyet sağlık şartları yönetmeliğinden mevcut değildir. Emniyet genel müdürlüğü tarafından çıkarılan emniyet sağlık şartları yönetmeliği Personelin sağlık durumlarının değerlendirilmesi ve sağlık dosyası oluşturulması başlıklı 15 maddesinin 3. fıkrasından Sağlık komisyonunun veya idarenin lüzum görmesi halinde ya da personelin kendi isteğiyle birimine müracaatı halinde, kişi tam teşekküllü hastanelere sevk edilerek, EK-3’e göre son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporu aldırılır. Bu raporlar, kişilerin tedavi ve istirahat haklarının bitiminde, sağlık yönünden son durumlarının tespiti için aldırılır. İstirahat raporu devam eden memur, kendisi istemediği sürece, EK-3’e göre son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporu aldırılmak üzere sevk edilemez. İlgili fıkrada sağlık komisyonu ve idarenin lüzum görmesi halinde son durum ve dilim raporu istenileceği yazılmıştır. Bu husus kuruma istediği kişiyi gönderme hakkı tanımız ve personel itiraz hakkı tanımamıştır. Amiri ile tartışan ve haklı olan bir personel amirinin lüzum gördüm gönderdim demesi ile bu madde gereği mağdur olabilmektedir ayrıca ilgili madde sadece psikolojik rahatsızlıklarda kullanılmakta bu madde göre sağlık daire her yıl kontrolü lüzum görmekte ve takibini bu şekilde sağlamaktadır.

Psikolojik rahatsızlıklarda sağlık şartları yönetmeliğinin Emniyet Teşkilatında Devlet memurluğuna atandıktan sonra sağlık şartlarına göre çalışma 16 maddesinin Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında kalan diğer hizmet sınıflarında çalışan personelden başlıklı 3 üncü fıkrasının c) Psikiyatrik hastalıkları nedeniyle D dilimi sağlık şartlarını taşıyanlardan, zaman içerisinde hastalığı nedeniyle görevlerini sürdüremeyen, hizmetlerinden yararlanılamayan, iş güvenliğini bozan veya etrafına tehlike arz edenlerin durumu hakkında birim amirlerinden kişinin görevini yapıp yapamadığına, etrafına tehlike arz edecek şekilde iş güvenliğini bozup bozmadığına dair rapor istenir. Gelecek rapor ve sağlık dosyası sağlık komisyonunca değerlendirilir. Sağlık komisyonu tarafından bulunduğu görevde çalışabileceklerine karar verilenler, aynı hizmet sınıfında çalışmaya devam ederler. Bulunduğu görevde çalışamayacağına karar verilenler, Emniyet Teşkilatında çalışmaya devam edemezler. Bu durumda olanların sağlık kurulu raporları ve sağlık dosyaları maluliyet yönünden gerekli işlemler yapılmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir. İlgili kısımda açıklamada tehlike arz eden, iş güvenliğini bozup bozmadığı veya kişinin görevini yapıp yapmadığı şeklinden kalıp fakat ucu açık yoruma has ifadeler söz konusu olması nedeni ile amirin vereceği polisin yapması gereken işin GİH’e yaptırılması ve GİH’in bu işi yapmaması ilgili bendin kişinin görevinin yapıp yapmadığı kısmından hangi görevi yapa bileceği hangi görevi yapamayacağı belli olmadığı için bu kısma uymakta ve personel görevi yapmıyor denilerek kapı dışarı edilmesi söz konusu olabilmektedir.

Kısacağı amir doktor yerine geçmekte personelin işi hayatını etkileyecek ve işinden olmasına neden olacak bir yetki verilmiştir. Çevremde bu şekilde amir kararı ile maluliyete habersiz sevk edilip yargı kararı ile 30 ayda anca dönebilen personeller mevcuttur. Yargı kararı yapılan işlemin yanlış olduğunu ve personelin haklı olduğunu göstermekte iken bu şekilde ki yönetmelik maddesi ile benim ve benim durumumda olan yüzlerde personelin hakları hukuk ile değil amir kararı ile kazanılıp kaybedilmesi söz konusudur.

İlgili yönetmelik yorumlandığında ise psikolojik tedavi görmüş personelin tehlike arz ettikleri ve risk teşkil ettikleri kanaati oluşmaktadır. Elbette tehlike arz eden tedavisi süren personel mevcuttur. Bu personellerin tedavisi ve topluma kazanılması öncelikli amacımız ve çabamızdır fakat burada tüm bu süreçte olan personelin tehlikeli kabul edilmesi ve yönetmelik ile amire bu yetkinin verilmesi yanlıştır. Peki, amir psikolojik sorunları mevcut ise bunun takibini ve personele yaşatacağı mağduriyeti kim önleyecektir. 

İlgili sağlık şartları yönetmeliğinin bu durumda olan personelin hangi işlerde çalıştırılacağı, verilen işlerin tanımı, bireyin yapmasına uygun olup olmadığı, hastalığının boyutuna bağlı olarak yapabileceği işlerin verilip verilmediği, kişinin hastalığın olumlu ilerleyeceği iş ortamının sağlanıp sağlanamadığı, amir ve memur arasından etkili ve faydalı iletişim yönteminin kurup kurulmadığı, bireyin kazanılması için neler yapıldığı bu hususların olmadığı sadece tehlikeli olursa at değilse ipi elimizde biz sesi yüksek çıkarsa kılıfına uydurur mesleğinden ederiz denildiği kanaatindeyim. Bu yaşamış olduğum tecrübeler ile sabittir.

Ayrıca;

2021 Kasım kamu iktisadi toplantısı ve 2022 kamu iktisadi kurum toplantısında: yılda bir kontrol hususu arz edilmiş: kurumun silahlı bir birim olduğu, bu durumunda olan personeller ile yaşanılan üzücü olayların olduğu ve bu hususta kurumun tedbirli olması gerektiği ve zafiyete neden olamayacağının belirtir açıklamalarda bulunulmuştur. Oysaki personeli düşünmek ve onun bir birey olduğunu anlamak isteyen kurum personelini katı disiplin ve sağlık yönetmelik ile terbiye etmez, birey olarak görevlendirilmesini ve insani haklarını tanır,

Emniyet genel müdürlüğü kik toplantısında yılda bir uygulamaya benzer uygulamanın sayın bakan ve Sayın Emniyet Genel Müdürümüzün talimatı ile yılda bir psikolog görüşmesinin ile benzer olduğunu belirtmiştir. Fakat burada o zaman tüm personel yılda bir psikoloğa giderken psikolojik rahatsızlık nedeni ile GİH olmuş personeli hem psikiyatri doktoruna hem de kurum psikoloğuna gönderilmesinin amacı nedir.

GENEL İDARİ HİZMETLER SINIFINDAN EMNİYET HİZMETLERİ SINIFINA DÖNÜŞÜN OLMAMASI

İlgili sağlık şartları yönetmeliğinin Emniyet Teşkilatına geri dönme ve Emniyet Hizmetleri Sınıfına yeniden geçişEmniyet başlıklı 14 maddesi şu şekildedir;

(1) Emniyet Teşkilatından ayrılanlardan, altı aydan sonra yeniden mesleğe dönecek olanlar, sağlık durumlarını giriş raporu ile belgelemek zorundadırlar. Bu durumda olanlar için 13 üncü maddede belirlenen sağlık şartları aranır. 6 aydan önce dönecek olanlara giriş raporu aldırılmaz.

(2) Rahatsızlığı sebebiyle (psikiyatrik rahatsızlıklar hariç) hakkında bu Yönetmelik hükümlerine göre hizmet sınıfı değişikliği yapılan veya malul olan Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelden; rahatsızlığının düzeldiği gerekçesiyle Emniyet Hizmetleri Sınıfına geri dönmek isteyenlerde, sınıf değişikliği tarihinden itibaren iki yıl içinde müracaatları halinde, 13 üncü maddede Emniyet Hizmetleri Sınıfı için belirtilen sağlık şartları aranır.

(3) Psikiyatrik hastalıklar nedeniyle malul olan veya hizmet sınıfı değişen personel, Emniyet Hizmetleri Sınıfına geri dönemez. Denilerek psikolojik rahatsızlık nedeni ile d dilimi almış ve GİH sınıfa aktarılmış personelin sağlığına kavuşsa dahi asla mesleğine dönüşünün önünün kapatılması, kurumun psikolojik rahatsızlık taşıyanları tehlikeli ve riskli kabul ettiğinin bir göstergesidir.

Emniyet Genel Müdürlüğünde görevini ifa eden personelin intihar olayları ve can kayıpları oldukça fazla olduğu bilinmektedir. Tedavi olmaya ve psikolojik sağlığın korunmasına yönelik adımlar atılması gerekmekteyken ilgili 14. Maddesinin 2 ve 3 üncü maddesi gereği personelin bir kere sağlık kurundan d alması halinde ya genel idari hizmetler yada adi malulen emekli edilmekte fakat aynı sağlık kurulunda a veya b dilimi alması halinde aynı doktorların vermiş olduğu sağlık kurulu raporları hükümsüz kabul edilmektedir.

Psikolojik tedavi görmek kadar bu tedavinin sürdürülebilmesi ve personelin hem maddi hem de manevi korunması esastır. Uygulamada ise bu konular personele özlük kaybı ve damgalama olarak döndüğü yaşanarak görülmüştür.

GENEL İDARİ HİZMETLER SINIFINA ASKERLİK MUAFİYETİ DOLMADAN GEÇİŞ DURUMU VE YAŞANILAN SORUNLAR

İlgili Emniyet hizmetleri sınıfına tanınan askerlik erteleme ve muafiyet hususundaki kanun metni şu şekildedir;08.02.2011 tarihli ve 27842 sayılı resmi gazetede yayınlanan Askerlik Kanununda Değişiklik yapılmasına dair kanunun ek 7. Maddesinde; Emniyet Teşkilatı kadrolarında kadro ve/veya rütbeleri ile ilişkisi devam eden Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup personel ile polis eğitim ve öğretim kurumlarında öğrenim görenler veya bu kurumların giriş sınavlarını kazananlardan askerlik hizmetini yapmamış olanların her türlü askerlik işlemleri ertelenir.

Birinci fıkra kapsamındakilerden, Emniyet Teşkilatında on yıllık hizmet süresini, memuriyetten sayılmayacak haller hariç olmak üzere tamamlayanlar, askerliklerine karar alınmasını müteakip askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılır. Geçici süreli görevlendirmeler, yurt dışı misyon koruma, yurt dışında eğitim ve diğer görevler sebebiyle geçirilen süreler de on yıllık hizmet süresinin hesabında dikkate alınır. Bu yükümlüler ile ilgili bilgiler, İçişleri Bakanlığınca Milli Savunma Bakanlığına bildirilir.

On yıllık süre, polis eğitim ve öğretim kurumlarından mezun olarak fiilen göreve başlanılan tarihte başlar. On yıllık süreyi tamamlamadan herhangi bir nedenle Emniyet Teşkilatından ayrılan, başka kuruma nakledilen veya bu süre içinde meslekten ilişiği kesilen personel, ilgili kanun hükümlerine göre askerlik hizmetini yerine getirir.

Seferberlik ve savaş hallerinde bu maddenin birinci ve ikinci fıkra hükümleri uygulanmaz.”

Psikolojik rahatsızlık veya herhangi bir rahatsızlık nedeni ile 10 yıllık süre dolmadan d dilimi ile genel idari hizmetleri sınıfına aktarılan ilgili kanun maddesinin son metin incelendiğinde;

1. On yıl süre tamamlanmadan herhangi bir nedenle emniyet teşkilatından ayrılan denilmiş olup bu durum gih sınıfına geçirilen personel için geçerli

değildir kolluk personeli olarak görevli iken artık sivil memur olarak görevini ifa etmektedir.

2. Başka kuruma nakledilen bu durum personelin tamamen ayrı bir kamu kurumu personeli olması söz konusudur. Fakat GİH olmuş personel bu hususa da uymamaktadır.

3. Kısım şöyledir bu süre içinde meslekten ilişkisi kesilen personel denilmektedir, fakat meslekten ilişkisi kesilmek personelin meslekten atılması, istifa etmesi veya müstafi sayılması durumlarında veya emekli olması halinde geçerlidir. Burada genel idari hizmetler sınıfına geçirilmesi bazı yetki ve haklarının sona ermesine neden olmasının yanında meslekle ilişkisinin kesilmesi kavramı yoruma açık ve tereddüt oluşturmaktadır.

Genel idari hizmetler sınıfına aktarılan personel açıklamış olduğum 3. Madde gerekçe gösterilerek askerlik işlemleri başlamaktadır. Bu süreç personelin bir yandan sağlığı ile ilgilenirken bir yandan yeni unvan ve iş ortamına alışma çabası içerisinde askerlik ile uğraşması bedenen ve psikolojik olarak yıpranmasına neden olmaktadır.

ASKERLİK İŞLEMLERİ VE ASKERLİKTEN MUAF OLUNMASI İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER

Burada şunu ifa etmek isterim ki ben psikolojik rahatsızlıktan GİH memuru olduktan sonra silahlı olarak bedelli askerlikten yararlanmış ve askerlik hizmetinin yapmış bir emniyet bünyesinde çalışan memurum. Bu süreçte olan mesai ve görev arkadaşlarımın izleyeceği yollar şunlardır:

Genel idari hizmetler sınıfına geçirildikten sonra personelin e devlet veya askerlik şubesi ile iletişim halinde olması personel dairesi başkanlığının askere alma genel müdürlüğüne göndermiş olduğu meslekten ilişkisi kesilen personel listesinin ulaşması ve işlenmesi sonucu hem bakaya hem de yoklama kaçağına düşmemesi gerekmektedir.

E devlet veya askerlik şubesinde askerlik tecil işleminin düştüğünü ve muayene tarihi gördüğü an hemen askerlik şubesine gitmesi gerekmektedir.

Askerlik şubesine gitmeden önce madde madde sıraladığım evrakları mutlaka yanına olmalıdır. İlgili evraklar

1. D dilimi aldığını gösteren sağlık kurulu raporu mutlaka aslıdır gibi imzalı olacak şekilde temin edilmelidir. Fakat psikolojik rahatsızlık nedeni ile verilen d dilimi raporların hastane ve kurumdan teminde personelden gizlenmekte ve mağdur olmasına neden olunmaktadır. Bu hususta ben mağdur oldum.

2. Sgk tarafından verilen adi maluliyet ve hizmet sınıfı değişikliğini içeren yüksek sağlık kurulu kararının aslıdır gibi bir örneğinin temini

3. İlaç kullanılıyorsa, ilaç dökümünün bir fotokopisinin temini

Yukarı da arz ettiğim evraklar ile askerlik şubesine gidilerek rahatsızlığının belirten ve hastalığı inceleyen askeri sağlık kurulunun hastalık ile ilgili branş doktoruna sevk istenilmelidir.

Sevk edildikten sonra doktorlar hastaya verilen sağlık raporlarını incelemekte ve polislikten memurluğu geçişine neden olan rahatsızlığın nedenlerini ve durumunu tekrar tespit etmektedir. Bu evraklar doktorun ve sağlık kurulunun doğru ve yeterli teşhis koyması için önem arz etmektedir.

İlgili evraklar sunuldu. Tetkikler yapıldı ve işleyiş şu şekilde olmaktadır.

1. Hasta kişinin tetkik ve sağlık raporu değerlendirilerek 1 yıl sevk erteleme kararı verilmektedir. 1 yıl sevk erteleme toplamdan 3 sene boyunca yapılabilmektedir. 3. Yıl ya askerliğe elverişli değil ya da askerlik yapar kararı dışında bir seçenek bulunmamaktadır.

2. Sağlık kurumundan direk askerliğe elverişli değildir. Kararı çıkarak personelin askerlikten sağlık nedeni ile muaf tutulması söz konusudur.

3. Askerliğe elverişlidir, denilerek personel askerlik görevinin yapması ve sağlığının bu hususa uygun olduğu kararı demektir.

Verilen raporlara sağlık kurulunda temin edildikten sonra yazılı olarak itiraz ediyorum veya itiraz etmiyorum şeklinde tebliğ niteliğinde evrak imzalatılmaktadır.

GENEL İDARİ HİZMETLERDE ASKERLİK İŞLEMLERİ VE İZLENİLECEK YOL

Personelin askerliğe sağlık yönünden elverişli olduğu kararı verildikten sonra personel sevk celbini beklemektedir. Sevk celbi açıldıktan sonra e devlet veya askerlik şubesi kanalı ile evrakını doldurmakta ve sevk evrakının belirtilen tarihte teslim almaktadır.

Askerlik işlemi ister bedelli ister 6 aylık askerlik oldun Devlet Memurları Kanununun 108 maddesinde 108 maddenin g bendi aylıksız izin hakları düzenlenmiş bulunmadadır. G bendi , Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılır, denilerek personelin ücretsiz izinli sayılacağı açıkça belirtilmiştir. Bu durumda olan personel şu adımları uygulayacaktır,

1. Sevk evrakının temininden sonra personel şube müdürlüğüne hitaben askerlik görevini ifa edeceği dmk 108 maddesinin g bendi gereği tarafına askerlik nedeniyle ücretsiz izin verilmesini dilekçe ile talep edecektir.

2. Dilekçeye olumsuz cevap veya reddedilme mümkün değildir. Askerlik işlemeleri başlamadan ivedilik ile işlemler yapılmakta personelden kurum kimliği ve varsa görev silahı alınmaktadır.

3. Şahsi silahı alınmamaktadır. Fakat zimmet edilen görev araçlarının iadesi söz konusudur.

4. Personelin maaşı eğer ayın 15 olmadan ayrılması halinde mağdur olmamakta ve maaş yatırılmadığı sürece bir sorun teşkil edilmemektedir fakat eğer ayın 15 maaş alınması ve temini söz konusu ise maaşın geri iadesi söz konusu olmaktadır. Geri ödenmediği taktirde faiz uygulanmaktadır.

5. İlgili maaşın iadesi maaş büronun vereceği evrak ile maliye bakanlığı defterdarlığına yapılmaktadır.

Askerli hizmeti bittikten ilişki kesme yazısında yazar 30 gün içerisinde göreve başlama yapması gerektiği bildiren tebliğ gereği personelin 30 gün içerisinde görevine dönmesi gerekmektedir.

BU SÜREÇLER SONUCU ÇIKAN SONUÇLAR

Psikolojik tedavi görmenin en insani bir durum olmasına rağmen kurumumuz tarafından suç ve dışlanma şeklinde algılandığı, personelin kazanılması ve aile sosyal çevre iş düzeninin korunmasından önce silahı alalım gerisi önemli değil mantığının olduğu,

Bu süreçteki personelin silahı alındıktan ve yapabileceği iş verilmeyerek tedavi edilmekten önce cezalandırıldığını yaşayarak öğrendim, sürecin nasıl işlediği, ne olacağı, hangi tanının konulduğu, biriminde nasıl değerlendirileceğim ve benzeri hususların hiçbir idari ve personel tarafından bilinmediği ve personelin izole edildiği yaşanarak tecrübe edilmiştir.

Doktorların kurum sorunlarının olduğunu bildiği fakat sorunun nedeni olan kurumun amir gözlem formuna göre hareket edildiği, personelin akıl sağlığının yerinde olmasının pek bir önem ifade etmediği amir gözlem formu olumsuz ise personel sağlıklı olsa dahi büyük bir oranda d dilimi verildiği,

Personelin hasta olmasa dahi kasıtlı olarakta psikolojiden d dilimi alabileceği ve bu hususun ne kadar saçma olsada bilinmelidir ki mümkün olduğu

Polis amir ve memurlarının psikolojik olarak tükenmiş oldukları ve maddi kazanç ve itibar için sorunlarını öteledikleri ve tedavi olmadıkları görülmüştür.

Mevcut, süreç, yol gösterme veya işleyiş hakkından kimsenin doğru bir bilgi paylaşmadığı ve personelin ne yapacağının bilmeden tedavi olduğu görülmüştür.

NACİZANE TAVSİYELERİMİZ

1. Personelin bir sayı değil bir insan baba eş çalışan olduğunun unutulmaması ve bu doğrultuda işlemlerin yapılması

2. Psikolojik tedaviye en çok ihtiyaç duyan kurum olduğumuzun kabul edilmesi, en üst yetkili idareciden en alt memura kadar bu tedavinin insani bir durum olduğunun kabullenilmesi

3. Psikolojik tedavi gören personelin değerlendirilmesinin doktorlar tarafından yapılması hastalığa neden olan idare ve amirinin insiyatifine bırakılmaması

4. Psikolojik rahatsızlıklardan kurum kendi sorumluluk alanına girmeli, mesleğin etkisi ve tesiri, mobbing, sürgün, baskı, keyfi soruşturma, cezalandırma, damgalama, düzensiz çalışma sistemi ve benzeri insanı yıpratan uygulamalarına çözüm üretilip daha sonra personelini değerlendirmeli,

5. Psikolojik tedavi görmüş personeli mesleğinden ömür boyu koparan yönetmelik maddelerini derhal düzeltmeli, silahlı görev yapabilirlik hususunu psikiyatri bölümü okumuş ve 10 yılını vermiş doktorlara bırakmalı

6. Psikolojik hasta olan ömür boyu hastadır zihniyetinin derhal terk edilmesi ve rahatsızlık nedeniyle hizmet sınıfı değiştirilmesi yerine görev ve iş tanımın değiştirilerek personelin kapasitesine ve hastalığına uygun işlerin temin edilmesi

7. En önemli husus ise kik toplantı kararının son maddesinde üzücü olayların yaşandığı ve benzeri üzücü olayların yaşanmaması için kurumun bu konuda zafiyet göstermesinin mümkün olmadığı yönünde bir açıklaması mevcuttur. Elbette çevresine zarar veren tehlikeli bir personelin kontrol dışına atılması yanlış olduğu gibi tedavi olmuş hastalığını geçirmiş bir personelinde zarar veren personel ile aynı keseye konulması yanlış ve kanunsuzdur.

Yılda bir kontrol denilerek hem personelin stres ve mesleğimden olur muyum kaygısı yaşatılması hem de doktorların silahın yok ve sen sivil memursun neye gönderiliyorsun, gönderilmene gerek yok demesine rağmen tekrar tekrar dilim raporu istenilmesi çok iyi niyetli ve aklı bir durum olmadığı açıktır.

Burada naçizane tavsiyem Kanunun bekçisi adaletin kapısı olan bir kurumun insan hak ve hukukunu korumakla görevli olduğu, kadrosunda çalışan hangi unvan ve kadroda olursa olsun herkesin de bir insan olduğu onlarında haklarının koruması gerektiği unutulmamalıdır. Nasıl ki mutlu ve huzurlu toplum aileden başlar çevreye, sokağa, şehre, ülkeye yayılır, kurumlarda personeli ile büyür başarılı olur yada personeli ile çöker ve kaybolur, personel kurumların demiridir.