Emniyet Teşkilatı Sendikası

Emniyet Teşkilatı Sendikası
GÜÇLÜ SENDİKA, GÜÇLÜ TEŞKİLAT
Emniyet Teşkilatı Sendikası
Yalnız Degilsin, Biz Varız !

Emniyet Teşkilatı Kanunun Ek-21. maddesine göre Emniyet Teşkilatı kadrolarında görev yapan Emniyet Hizmetleri Sınıfı personele her ay 3.750 TL fazla çalışma ücreti ödenmektedir, bu ödeme aynı çatı altında görev yapan sivil memurlara verilmediğinden maddi olarak sivil memurlarımızın aleyhine bir uygulamadır.

Emniyet Teşkilatı Sendikası olarak, Danıştay 11. Dairesinin, 23/06/2009 tarihli ve E: 2006/6559, K: 2009/6677 sayılı Kararı Danıştay 11. Dairesi davada, söz konusu fazla çalışma ücretini düzenleyen 10/11/2003 tarih ve 4206 sayılı İçişleri Bakanlığı OLUR’unun 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununa dayandığına ve hukuka uygun olduğuna, Ödenen fazla çalışma ücretinin mesai dışında yapılan fazla çalışma karşılığı olarak değil, görevin niteliği, yapılan işin zorluğu ve önemi doğrultusunda emniyet hizmeti sınıfı kadrolarında bulunanlardan görev yapılan birime göre salt bu görevi yerine getirmeleri nedeniyle her ay sabit olarak yapılan bir ödeme olduğuna ve günlük çalışma saatleri dışında yapılan çalışmaların karşılığı ( alanlar için ) ödenen fazla çalışma ücretinden nitelik olarak farklı olduğunun anlaşıldığına, bu kapsamda yapılan ödemenin hukuka uygun olduğuna, hükmetmiştir. Ödenen fazla çalışma ücretinin mesai dışında yapılan fazla çalışma karşılığı olarak değil, Görevin niteliği, yapılan işin zorluğu ve önemi doğrultusunda yalnızca emniyet hizmeti sınıfı kadrolarında bulunanlara ödendiği; bu ücretin aynı teşkilatta aynı büro içerisinde bire bir aynı işi yapan, aynı risk ve zorlukta çalışan Genel İdare Hizmetleri Sınıfına mensup Emniyet Teşkilatı çalışanlarına da ödenmesi bu hizmet sınıfında görev yapan memurların en doğal hakkıdır. anlayışı ile bu hususta idari yargı sürecini başlatmış bulunmaktayız.

Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğu açık olan Emniyet Teşkilatı Kanunun Ek-21. maddesinde bulunan Emniyet Hizmetleri Sınıfı ibaresinin iptal edilmesi durumunda Emniyet Teşkilatında görev yapan bütün sivil memurların bu ödemeden faydalanmasının önü açılacaktır.