Emniyet Teşkilatı Sendikası

Emniyet Teşkilatı Sendikası
GÜÇLÜ SENDİKA, GÜÇLÜ TEŞKİLAT
Emniyet Teşkilatı Sendikası
Yalnız Degilsin, Biz Varız !

Emniyet Teşkilatında görev yapmakta olan Memurlar, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre Memur olur iken sağlık raporu almaktadırlar.
Emniyet Teşkilatı içerisinde görevleri esnasında yaşanılan bir operasyon (Kaza, Terör Saldırısı, Asayişe müessir vb. olaylar) veya görevleri dışında yaşamış oldukları bir olay neticesinde sağlıklarını kaybetmeleri nedeniyle son durum, dilim belirtir rapora sevk edilmektedirler.
Son durum ve dilim belirtir rapora sevk işlemini Emniyet almış olduğumuz sağlık raporları neticesinde veya kendi isteği üzerine Personel Şube Müdürlüğü tarafından hastaneye sevk edilmektedir.
Personel Şube Müdürlüğü tarafından sevk yazısının biriminize ulaşmasıyla birlikte, Emniyetin yetkili hastane olarak belirlediği, Araştırma Hastanesi, Devlet Hastanesi, Üniversite Hastanesine sevk işlemi gerçekleşmektedir. Kendi  istediğimiz hastaneye sevk işlemi yapılmamaktadır.
Hastaneye sevk işlemleri 657 Sayılı DMK 105 Md. Göre yapılmaktadır. “Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde on sekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise on iki aya kadar izin verilir.
Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır. Bu maddede yazılı azamî süreler kadar izin verilen memurun, bu iznin sonunda işe başlayabilmesi için, iyileştiğine dair raporu (yurt dışındaki memurlar için mahallî usule göre verilecek raporu) ibraz etmesi zorunludur. İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır. Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmî sağlık kurullarınca tespit edilen ve emeklilik hakkını elde etmemiş olanlar, yeniden memuriyete dönmek istemeleri hâlinde, niteliklerine uygun kadrolara öncelikle atanırlar.
Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır.
Hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından verileceği ve süreleri ile bu konuya ilişkin diğer hususlar, Sağlık, Maliye ve Dışişleri Bakanlıkları ile Sosyal Güvenlik Kurumunun görüşleri alınarak Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir. Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.” Hastaneye sevk işlemi mevcut hastalığımızı ilgilendiren, uzman kliniğe göre yapılmaktır. Uzman klinikte yapılan muayeneler sonucunda doktorlar ve heyet tarafından hastalık durumumuza göre direkt dilim raporu verdiği gibi, dilim verilmeyen sürecin uzatıldığı durumlarda olmaktadır. Özellikle Psikiyatri ve Ortopedi kliniğine sevk edilen memurlara hastalığın seyrine göre (1,3,6,12,24) aylık tedavi, kontrol süreçleri uygulanmakta ve rahatsızlığı olan memur bu süreçte sağlık açısından kontrol altında tutulmaktadır. Bu sürecin tamamlanması sonucunda dilim raporu verilmektedir. Verilen dilim raporları Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre A, B, C, D, E dilimleri verilebilmektedir.
A, B, C dilimleri Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışmaya devam edileceği anlamına gelmektedir. Bunlardan A ve B dilimi sağlıklı olduğunuz anlamına gelmektedir. C dilimi; C dilimi bizlerin hala Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup (Polis Memuru veya Çarşı ve Mahalle Bekçisi) olarak görevimize devam edeceğimiz anlamına gelmektedir. C dilimi alan personellerin bir kısmına, Doktorlar tarafından konulan tanıya göre Sağlık Daire tarafından Gece çalışamaz, Çelik Yelekle Nöbet tutamaz, Hafta Sonu çalışamaz, Madde 16 Kapsamında aktif görevlerde (Silahlı Nöbet, Ekip arabasıyla devriye aktif görev sayılır) çalıştırılamaz şerhi düşülmektedir. Bu şerhlerin düşülmesi durumunda biriminizden bizi bu şartlara uygun birimde
çalıştırmasını talep edebilirsiniz. C dilimi verilmiş ve aksi bir şerh düşülmemiş ise hakkınızda ki inisiyatif tamamen birim amirinde olup sizi istediği birimde, gece, gündüz , hafta sonu ve ek görev ayrımı olmaksızın çalıştırabilir.
D dilimi;Hastalığımızın ciddi boyutta olduğu, yeterli dozda tedavi almamıza rağmen iyileşme sağlanamadığından veya Aktif görev almayı engelleyecek (koşma, merdiven inip çıkma, ağır psikiyatrik vakalar, efor gerektiren iş ve işlemler vb.) Emniyet Hizmetleri sınıfından çıkarılıp, Genel İdari Hizmetler Sınıfına aktarılacağınız veya Malulen Emeklilik tercihi sunulacak olan dilim raporu türüdür.
E dilimi; Hiçbir sınıf türünde çalışma olanağı vermeyen personeller doğrudan emekli edilmektedirler.
Hastane tarafından D dilimi raporu verilirken, mevcut hastalığınızla ilgili teşhis ve tanı kodu verilmektedir. Teşhis konulurken doktorlar tarafından ayrıntılı tanı yazılması gerekmektedir. Örneğin; Ayakta oluşan bir kırık için, yürüme, koşma, merdiven çıkıp inmeye engel durumu devam etmektedir yazması gerekmektedir veya bir cilt hastalığı için uzun süreli güneş altında duramaz vb. yazması gerekmektedir. Bazı illerde hastalık için direkt Ortopedi D dilimi Madde -3’e uyar veyahut Cilt hastalığı D dilimi Madde-1’e uyar şeklinde ayrıntı vermeden teşhis konulmaktadır. Böyle durumlarda Sağlık Daire raporu aynı hastaneye veyahut hakem hastaneye sevk ederek alınan sağlık raporunun ayrıntılı raporlanmasını istemektedir. Sağlık Daire tarafından raporunuz onaylanınca raporun usule uygun olması durumunda, Sağlık Daire tarafından raporunuzun usule uygun olduğu tebliği geliyor, Raporunuzun SGK ya gönderildiği, SGK tarafından raporunuz inceleninceye kadar Madde 16 kapsamında birimizin faal olmayan görevlerinde çalıştırılması yazısı geliyor. SGK sağlık raporunuzu incelerken hastalığınızın kalıtsal (Genetik), meslek öncesinde olup olmadığı inceleniyor, hastalığınızın kalıtsal ve meslek öncesinde olduğu tespit edilirse 98/B Maddesinden meslekten ilişik kesme yazınızı gönderiyor. Rahatsızlığınız mesleğe girdikten sonra çıktıysa tarafınıza Genel İdari Hizmetler Sınıfına geçmeniz veya Malulen Emekli olmanız yönünde tercih yazınız geliyor. Gelen yazıda Genel İdari Hizmetler Sınıfını tercih etmeniz durumunda, transkript (Bilgisayar dersi aldığınızı gösterir belge) veya MEB onaylı Bilgisayar Sertifikası istenilmektedir. Bu belgelerle birlikte istediğiniz ile atanma tercihini de yapıyorsunuz. Bilgisayar Sertifikası sunmanız durumunda Genel İdari Hizmetler sınıfına mensup Bilgisayar İşletmeni, sunmamanız durumunda ise Genel İdari Hizmetler sınıfına mensup VHKİ (Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni) olarak atamanız yapılmaktadır. Bilgisayar İşletmeni, VHKİ ‘den hali hazırda 150-200 TL civarında fazla almaktadır. Genel İdari Hizmetler Sınıfına atanmanız ile birlikte yeni başladığınız il ya da kalmak isterseniz eski biriminize Polis Kimliği ve Silahınızı Teslim Ediyorsunuz, Psikiyatrik Bir rahatsızlıktan dolayı sivil memur olduysanız silahı tekrar alamıyorsunuz, Destek Daire
Başkanlığına bir dilekçe ile müracaat edip Silah’ın parasını talep edebilirsiniz. Psikiyatrik bir rahatsızlık dışında Sivil Memur olduysanız eski silahınızı veya almak isterseniz Kamu Görevlisi Taşıma Ruhsatlı silah alabilirsiniz. Bunun için de bir kamu hastanesinden Psikiyatrik ve Nörolojik rahatsızlığınız olmadığına dair bir sağlık raporu, bir adet biyometrik fotoğraf, görev belgesi, Silah Kart bedeli yatırarak bulunduğunuz İl veya İlçe silah ruhsata başvuru yaparak yeni bir silah alabilirsiniz. Eski silahınızı almak isterseniz de Destek hizmetleri Şube Müdürlüğüne hitaben eski silahınızı almak istediğinize dair bir dilekçe ve Psikiyatrik ve Nörolojik rahatsızlığınız olmadığına dair bir sağlık raporu ile müracaat edebilirsiniz.
Çok Sorulan Sorular;

1-) Genel İdari Hizmetler Sınıfına geçiş aşamasında Malulen Emekliliği tercih edersem ne olur?
Malulen Emeklilik Şartları için mesleğe giriş tarihi önemlidir, burada hangi kanuna tabii olacağınız önem arz etmekdedir.2008 Ekim öncesi mesleğe girenler 5434 Sayılı Kanun’a, 2008 Ekim Sonrası mesleğe girenler 5510 sayılı Kanuna tabidirler. Malulen Emekli olmak için 5 yıl (1800 gün) ve 10 yıl sigortalılık şartı vardır. Malulen Emeklilikte kamu ya da özel sigorta gün sayısı fark etmez. Malulen Emekli olmak için her iki şartında yerine getirilmiş olması lazım,
hem 10 yıllık sigorta girişinizin hem de en az 1800 gün sigorta priminiz olması gerekmektedir. Aksi takdir de Adi Malul sayılırsınız ve maaşsız emekli edilirsiniz.
2-) Polis iken direkt malul emeklisi olmakla, Gih’ e geçtikten sonra malul emeklisi olmak arasında fark var mıdır?
Polis iken malul emekli olmanın kendi içinde iki fark vardır. 5434 sayılı kanuna mı 5510 sayılı kanuna mı tabi olduğunuz önemlidir.5434 sayılı kanuna tabii olan personeller PBS de yazan emekli maaşını hemen hemen aynısını alırlar.5510 sayılı kanuna tabii olanlar ise %20- 30 daha düşük emekli maaşı bağlanacaktır. Bunun sebebi ise 5434 ve 5510 sayılı kanunlara göre emekli maaşının bağlanma oranı farklı hesaplanmaktadır.

     Genel İdari Hizmetler Sınıfına geçtikten sonra da iki fark vardır.5434 sayılı kanuna mı 5510 sayılı kanuna mı tabi olduğunuz önemlidir.5434 sayılı kanuna tabii olan personeller PBS de yazan emekli maaşını hemen hemen aynısını alırlar.5510 sayılı kanuna tabii olanlar ise %20- 30 daha düşük emekli maaşı bağlanacaktır. Bunun sebebi ise 5434 ve 5510 sayılı kanunlara göre emekli maaşının bağlanma oranı farklı hesaplanmaktadır. Emekli olacağınız zaman Hizmet Dökümünde Prime Esas Kazanç miktarı emekli maaşı hesaplanmasında bir kıstastır. Polisliğin Prime Esas Kazancı, Gih’ e göre daha yüksektir. Bundan dolayıdır ki; Polislikten Direkt Malul emeklisi olanın maaşı, Gih’ ten Malul emeklisi
olana göre daha yüksek bağlanacaktır.

Veysel KORAL

Emniyet Teşkilatı Sendikası

Diyarbakır İl Temsilcisi